II Dni Gerontologii we Wrocławiu

WCS
II Dni Gerontologii to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk,  poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych 
a także poprawę jakości ich życia. To przestrzeń spotkania i otwartej dyskusji autorytetów w dziedzinie wiedzy gerontologicznej i geriatrycznej z praktykami,  studentami i seniorami. 
 
II Dni Gerontologii  – Wrocław 2017 odbędą się w dniach 17 – 18 października 2017 roku we Wrocławiu i obejmą: interdyscyplinarną konferencję naukową; prezentację dobrych praktyk pracy z seniorami; sesję plakatową oraz imprezy towarzyszące. Miejscem wydarzenia będzie Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55. Organizatorami spotkania są: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora,  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
 
Temu wyjątkowemu wydarzeniu patronują Prezydent Wrocławia oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Patronat naukowy nad przedsięwzięciem objęli Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Porozumienie Pełnomocników Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
 
W dyskursie konferencyjnym pojawi się zarówno problematyka gerontologiczna widziana z perspektywy badań naukowych, jak i z obszaru dobrych praktyk gerontologicznych. Przewidziana jest także sesja plakatowa oraz wizyty studyjne w wybranych organizacjach senioralnych Wrocławia.
 
W pierwszym dniu planowana jest sesja plenarna, w trakcie której prelegenci podejmą refleksję nad szeroko rozumianą tematyką gerontologiczną: jakością życia osób starszych, polityką senioralną, starością jako doświadczeniem społecznym i egzystencjalnym, wizerunkiem osób starszych 
w mediach. W drugim dniu uczestnicy i goście II Dni Gerontologii wezmą udział w sesji praktyczno -warsztatowej, ukierunkowanej na wymianę dobrych praktyk, idei i  rozwiązań na rzecz osób starszych,   otwartej debacie panelowej nt. UTW – renesans czy zmierzch?, a także wizytach studyjnych 
w placówkach świadczących usługi na rzecz osób starszych. Do uczestnictwa w II Dniach Gerontologii – Wrocław 2017 zaproszeni są wszyscy zainteresowani problematyką późnej dorosłości, szczególnie zaś pracownicy wyższych uczelni, doktoranci, studenci,  liderzy i członkowie organizacji senioralnych oraz administracji samorządowe,j którym bliska jest refleksja nad fenomenem starości.
---
Zgłoszenia:
uczestnictwo czynne:
---

Dni Gerontologii we Wrocławiu, realizując misję Porozumienia Pełnomocników Rektorów Uczelni Wyższych we Wrocławiu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w miesiącu wrześniu będą corocznie inicjować spotkania ludzi nauki i praktyków zajmujących się ludźmi starszymi.

Będziemy, we współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora i w partnerstwie z innymi podmiotami, organizować konferencje popularno-naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiając prezentację dorobku naukowego w zakresie badań nad starością podejmowanych w różnych uczelniach wyższych we Wrocławiu. Wśród celów tego przedsięwzięcia znalazły się m.in. upowszechnianie wyników badań, także o charakterze wdrożeniowym; poszukiwanie optymalnych form pracy z osobami starszymi (dobre praktyki), inspiracja świata nauki do badania nowych problemów, doświadczanych przez środowiska senioralne, doskonalenie służb pracujących na rzecz środowiska senioralnego. Czy inicjowanie uruchomienia oczekiwanych kierunków studiów na różnym poziomie, przygotowujących do pracy z ludźmi starszymi (nowe zawody).
Pierwsze Dni Gerontologii odbyły się w dniach 21-22 września, w bieżącym roku 2015, zorganizowane w partnerstwie z Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w UTW w Uniwersytecie Wrocławskim.

- dr Walentyna Wnuk

Relacja z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej (21 września 2015) kliknij tutaj

Galeria Dni Seniora: 
false
Tagi: