Jak zgłosić się do Rzecznika Seniora i Opiekuna
W celu umówienia się z Rzecznikiem prosimy o kontakt telefoniczny, nr telefonu:

668 010 360

UWAGA Rzecznik nie zastępuje sądu. Nie jest adwokatem, który napisze pismo w sprawie,
może jednak udzielić wsparcia w formie konsultacji. 

Siedziba: Przestrzeń Trzeciego Wieku - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego | pl. Solidarności 1/3/5 | piętro III | pokój nr 318
    e-mail: rzecznik.seniora@wcrs.wroclaw.pl 
             ilona.zakowicz@wcrs.wroclaw.pl

    Rzecznik Seniora i Opiekunailona

    22 lutego 2019 r. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał
    Rzecznika Seniora i Opiekuna, który reprezentować będzie interesy seniorów.
    Stanowisko to objęła Ilona Zakowicz, od 2009 roku
    zaangażowana w działania na rzecz osób starszych. 
    e-mail: rzecznik.seniora@wcrs.wroclaw.pl  | ilona.zakowicz@wcrs.wroclaw.pl
   (fot. Michał Łepecki)    

Do obowiązków Rzecznika należy:

  1. Podejmowanie działań zwiększających zakres podmiotowości seniora.
  2. Koordynowanie i wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących osób starszych.
  3. Przybliżenie problematyki senioralnej władzom Miasta, raportowanie o stanie polityki senioralnej Wrocławia.
  4. Udział w tworzeniu i realizacji Wrocławskiej Strategii Senioralnej.
  5. Inicjowanie i udział w opracowywaniu programów, strategii, konferencji, adresowanych do seniorów.
  6. Upowszechnianie wiedzy gerontologicznej, promowanie idei uczenia się przez całe życie. 
  7. Doradztwo i upowszechnianie informacji dotyczącej polityki senioralnej Wrocławia.
  8. Współpraca z instytucjami, organizacjami, firmami działającymi na rzecz seniorów.
  9. Podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych.
  10. Pełnienie roli konsultantki w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość życia seniorów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,  z siedzibą we Wrocławiu, pl. Dominikański 6. Może Pani/Pan się skontaktować z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w następujący sposób:

- listownie pisząc na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
- mailowo  przez e-mail: rzecznik.seniora@wcrs.wroclaw.pl  
- bezpośrednio: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
- Wrocławskie Centrum Seniora,  pok. nr 29, tel. 71 77 24 948

2. Inspektor Ochrony Danych

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.  

Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:
1) umówienia/odwołania wizyty z Rzecznikiem Seniora i Opiekuna,
2) rozpatrzenia Pani/Pana sprawy przez Rzecznika Seniora i Opiekuna,
3) udzielenia informacji lub i wsparcia przez inne organizacje lub/i instytucje, których zaangażowanie uznane zostanie za niezbędne dla procedowania sprawy.  
4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  realizując   zadania   w zakresie   rozwoju  społecznego   oraz   budowania  społeczeństwa obywatelskiego  poprzez  działania  w obszarze  spraw  społecznych,  zdrowia  publicznego,  kultury,  rekreacji, sportu i edukacji oraz  wsparcia środowisk seniorów.                                                                                                             

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w formularzu zgłoszenia w postaci wydruku   do czasu realizacji nie później niż rok od zakończenia realizacji sprawy.

6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

W uzasadnionych przypadkach będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe organizacjom lub/i instytucjom niezbędnym do weryfikacji lub/i pomyślnego rozwiązania Pani/Pana sprawy.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu i następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).  

Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

Załącznik Rozmiar
Publikacje_I. Zakowicz.pdf 288.68 KB