Miasto pokoleń – program edukacji społecznej na temat osób starszych i procesu starzenia się.

Nauczyciele placówek oświatowych, każdego szczebla, we współpracy z seniorami z wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku, podejmują działania edukacyjne skoncentrowane na zmianie postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych i postrzegania starości przez młode pokolenie jako naturalnej fazy życia. Wybrane placówki oświatowe realizują, i przyszłości będą realizowały, ten projekt, który w zamierzeniu pomysłodawców ma rozszerzyć swój zasięg.

Długoterminowe plany przewidują, że cele projektu zostaną rozszerzone o zintensyfikowane działania zmierzające do:
• rozwoju świadomości dzieci i młodzieży na temat późnej dorosłości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka,
• łamania stereotypów oraz przejawów dyskryminacji na temat osób starszych,
• modyfikacji poglądów dzieci i młodzieży wobec seniorów z postawy dystansu, obojętności, niechęci, do postawy zrozumienia, życzliwości i szacunku. W 2017 r. rozpoczęła się kolejna edycja przedsięwzięcia, które w 2014 r. zyskało miano złotej praktyki i zostało wpisane, w dowód uznania za podejmowanie działań edukacyjnych skoncentrowanych na zmianach postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych i postrzegania starości przez młode pokolenie jako naturalnej fazy życia, do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.
Rokrocznie realizacja jest planowana od marca do grudnia, z podziałem na dwa okresy rozliczeniowe i przedziały czasowe.

II edycja 
1) od marca 2017 r. do czerwca 2017 r. 
2) od września 2017 r. do grudnia 2017 r.

Główne cele programu edukacji do starości – „Miasto Pokoleń”
• Przeciwdziałanie bezrefleksyjnego przyjmowania w myśleniu przez dzieci i młodzież negatywnych stereotypów dotyczących starości;
• Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka, etapu równoprawnego z innymi;
• Wskazywanie na korzyści płynące z uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym; • Zwiększenie wrażliwości na potrzeby osób starszych;
• Rozwijanie kompetencji kulturowych takich jak otwartość, szacunek i tolerancja. Każda placówka sama planuje działania i formy realizacji, stosownie do zakładanych celów szczegółowych, w tym zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje kulturowe i społeczne. Nauczyciele we współpracy z edukatorami-seniorami mają do dyspozycji różnorodne formy przekazu takie jak: ćwiczenia, zabawy, gry symulacyjne, treningi umiejętności i postaw prospołecznych, etc.
Przykładowe tematy „wspólnych lekcji”, które dla odróżnienia ich odmiennego charakteru i atmosfery, nazywane są zajęciami.

1. Zabawy edukacyjno-animacyjne przy muzyce i śpiewie
2. Rozmowy o Wrocławiu – legendy, ciekawe miejsca, ciekawostki historyczne, marzenia dzieci związane z ich miejscem zamieszkania (miastem, osiedlem, dzielnicą)
3. Przygotowanie okolicznościowych ozdób np. świątecznych – warsztaty plastyczne
4. Mowa ciała pierwszym kryterium oceny człowieka
5. Wizyta Pani Niespodzianki – zabawy kreatywne w oparciu o utwory literackie
6. Wytwarzanie przedmiotów z wikliny – warsztaty plastyczne
7. Czytanie bajek przez Panią Niespodziankę lub grupę seniorów w strojach bajkowych
8. Ubiór człowieka – znaczenie kulturowe
9. Sporty lotnicze: sport spadochronowy i sport szybowcowy
10. Ekologia-co o niej wiem?
11. Kreatywne zajęcia plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych i upcycling
12. Jak zimą można pomagać zwierzętom?
13. Pory roku w ogrodzie, na łące, w lesie oraz w poezji i piosence
14. Czy znasz warzywa ? – zajęcia literackie w oparciu o wiersz „Na straganie” Jana Brzechwy
15. Życie bez zabawy jest smutne – warsztat na temat zdrowego stylu życia
16. Wiem co jem – warsztaty o właściwym odżywianiu się człowieka

Podczas zajęć osoby starsze w sposób praktyczny uczą dzieci jakiejś umiejętności lub odwrotnie – młodsi uczą starszych np. pracy z komputerem czy języka obcego. Te spotkania to od wieków uprawiana „sztafeta pokoleń”. A mogą to być zarówno spotkania okolicznościowe – np. wspólne andrzejki, wieczory poezji - czytanie wierszy przez dzieci i osoby starsze, jak i wspólne kolędowanie, szkolne uroczystości patriotyczne, wspólne zajęcia rekreacyjne – np. gry logiczne czy turnieje szachowe, wreszcie wspólne wycieczki.

Zajęcia organizowane są cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu. Prowadzone są przez nauczycieli danej placówki lub przez seniorów (w tym przez tzw. edukatorów zewnętrznych), z którymi szkolny lider (wskazany do realizacji projektu w danej instytucji) ustala termin oraz rodzaj i tematykę zajęć. Edukatorzy to słuchacze – studenci wrocławskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ponadto każda placówka może we własnym zakresie współpracować z osobami starszymi, stosownie do możliwości środowiskowych czy szkolnych tradycji.
 

Miasto Pokoleń

Miasto Pokoleń