Od 2009 roku, na przełomie września i października, Wrocławskie Centrum Seniora wraz z Partnerami organizuje święto seniorów we Wrocławiu.


„Dni Seniora – Wrocław” to inicjatywa stanowiąca doskonałą okazję do ukazania wielkiego potencjału społecznego osób starszych oraz ich istotnej roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt zakłada realizację różnorodnych działań prosenioralnych, m.in.:ds

 • Marsz Kapeluszy,
 • Targi Senioralne, 
 • Senioriada (10 konkurencji sportowych),
 • Przegląd Małych Form Teatralnych i Kabaretów,
 • Przegląd Chórów,
 • Przegląd Kapel Ludowych i folklorystycznych, 
 • Akademia Zdrowia Seniora,
 • Dni Gerontologii,
 • Festiwal Filmowy Si Senior,
 • Dni Seniora w filiach Miejskiej i Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej,
 • Spotkania w placówkach Miejskiego Centrum Usług Socjalnych,
 • Organizację konferencji, warsztatów, konkursów (dla par małżeńskich „Najdłużej razem”, dla najstarszych bliźniąt „Jak dwie krople wody”, fotograficzne, literackie i inne) oraz imprez kulturalnych.

pasek

140 wydarzeń, 150 partnerów

W obchodach corocznie bierze udział kilkanaście tysięcy seniorów z całego Dolnego Śląska i innych regionów Polski!

Wspomniane wydarzenia mają za zadanie doprowadzić do ożywienia i rozszerzenia działań społecznych na różne grupy wiekowe. W 2016 roku – w przeciągu 3 tygodni Dni Seniora – odbyło się blisko 140 różnorodnych wydarzeń: kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych i prozdrowotnych. Organizatorem było nie tylko Wrocławskie Centrum Seniora, ale także Partnerzy Wrocławskiej Karty Seniora (około 150 instytucji i podmiotów), Miejsca Przyjazne Seniorom oraz sami seniorzy – wolontariusze (ok. 100 osób), którzy na co dzień uczestniczą w realizacji powyższych działań. To dzięki tym wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom dobrej woli wrocławskie Święto Seniorów obfitowało w tak dużą liczbę atrakcji i niespodzianek.

Seniorzy są aktywnymi organizatorami, pomysłodawcami i współrealizatorami większości przedsięwzięć oferowanych w trackie wrocławskich Dni Seniora. Taki partycypacyjny sposób organizacji wydarzeń wzmacnia u osób starszych poczucie sprawstwa, odpowiedzialności, użyteczności i osobistej satysfakcji z podejmowanych działań. Z każdą kolejną edycją w organizację Dni Seniora włącza się coraz więcej seniorów oraz młodzieży i wolontariuszy, co niewątpliwie pogłębia więzi międzypokoleniowe i poprawia komunikację interpersonalną.

pasek

Działania międzypokoleniowe

W 2016 roku zwrócono szczególną uwagę na aspekt międzypokoleniowy wydarzeń, ponieważ Dni Seniora to czas spotkań, dialogu i integracji. Realizacja tego założenia widoczna była w trakcie inauguracji Dni Seniora (22 września), podczas której w Marszu Kapeluszy wzięło udział ok. 300 dzieci z wrocławskich przedszkoli i szkół. Wspólnie pobiliśmy Kapeluszowy Rekord Wrocławia – 1300 zarejestrowanych kapeluszy.

Niezapomnianym i wyjątkowym wydarzeniem był także Międzypokoleniowy Dzień Seniora w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz projekt Plotkojady 2 „Gwiazdozbiór wspomnień” realizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (multimedialne wspomnienia seniorów w postaci storyboardów i filmów z aktywnym uczestnictwem młodzieży).

W harmonogramie wrocławskich Dni Seniora 2016 znalazło się wiele wydarzeń kulturalnych, takich jak: Przegląd Chórów Senioralnych w niesamowitej scenerii Kościoła Św. Doroty, Przegląd Małych Form Teatralnych i Kabaretów w Centrum Kultury Agora, Przegląd Kapeli Ludowych i Zespołów Folklorystycznych na Scenie Letniej Teatru Lalek.   

pasek

Badania, konsultacje, prelekcje

W tym roku poziom zgłoszonych zespołów i grup był wyjątkowo wyrównany i wysoki, stąd też przyznano równorzędne wyróżnienia. Miłośnicy sportu mogli rywalizować w wielu konkurencjach Senioriady, natomiast osoby zainteresowane profilaktyką i leczeniem wzięły udział  w bezpłatnych badaniach, konsultacjach i prelekcjach dotyczących zdrowia.

Uśmiech i wzruszenie

W trakcie Dni Seniora Wrocław 2016 nie zabrakło wzruszających i zaskakujących momentów, np. wyłonienie najstarszej pary bliźniąt w konkursie „Jak dwie krople wody”,   w którym I miejsce zajęły przeurocze, 95-letnie siostry z województwa mazowieckiego.  W  pamięci pozostał także widok fantastycznej pary 80. latków, nieprzerwanie tańczącej w trakcie Wrocławskiego Balu Seniora. Niepowtarzalne, czasami smutne i bolesne, okazały się historie seniorów, nagrane w ramach Plotkojadów 2, pokazujące niezwykłą motywację i determinację kobiet postawionych w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych. Mogliśmy także być świadkami pięknej twórczości literackiej, fotograficznej i plastycznej seniorów, którzy w każdej, kolejnej edycji konkursów artystycznych zaskakują kreatywnością i innowacyjnością.

pasek

Podsumowując te trzy tygodnie wielkiego świętowania wrocławskich seniorów, należy podkreślić, że jest to grupa, która chce i potrafi świetnie się bawić, ale przede wszystkim to ludzie, którzy pragną się rozwijać, są otwarci na nową wiedzę i doświadczenia, aktywnie współuczestniczą w nawiązywaniu i podtrzymywaniu międzypokoleniowego dialogu.

Warto nadmienić, że wiele działań realizowanych jest przy wykorzystaniu zasobów lokalowych, kadrowych i urządzeń będących własnością Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz Partnerów Dni Seniora. Pozostałe działania finansowane są z Budżetu Miasta. Koszt przeprowadzenia kampanii  w 2015 r. wynosił ok. 120 tys. złotych, w 2016 roku ok. 90 tys. złotych.

pasek

Przepis na sukces

Sukces wrocławskich Dni Seniora jest wynikiem owocnej współpracy organizatorów, partnerów, wolontariuszy i wszystkich uczestników (tych starszych i młodszych) przedsięwzięcia. Otwarty, integrujący i międzypokoleniowy charakter wydarzeń wzmacnia poczucie solidarności i podmiotowości uczestników. Dzięki takim inicjatywom można skutecznie zapobiegać wykluczeniu społecznemu seniorów, budować pozytywny wizerunek osób starszych w społeczeństwie, analizować i rozszerzać oferty skierowane do osób po 60 r.ż. zachęcać lokalne instytucje, firmy i organizacje do podejmowania działań prosenioralnych, zapewniać szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu w aktywny sposób.

Wyjątkowość i niepowtarzalność wrocławskich Dni Seniora polega na tym, że organizowane są one w przestrzeni publicznej. Większość działań ma charakter otwarty i bezpłatny. Inicjatorami wielu z nich są sami seniorzy, czynnie zaangażowani w obchody, których celem jest poprawa jakości życia osób starszych.

pasek

Film podsumowujący Dni Seniora Wrocław - 2016
Film tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=J8S_sI-3m18&feature=youtu.be 

---

W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora  podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).