JL
JERZY LESICKI Przewodniczący Rady

Ppłk w st.spocz.mgr Jerzy Lesicki – senior 75+.
Weteran Wojska Polskiego służył na Misji Pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie.

Wrocławianin od 1970 r. Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w zakresie zarządzania kadrami w nowoczesnej firmie.

Jest sekretarzem wrocławskiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

AG
AGATA GWADERA-URLEP wiceprzewodnicząca Rady

Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Klub Radnych Koalicyjny Klub Obywatelski, Pracuje w komisjach: Sportu i Rekreacji, Kultury i Współpracy z Zagranicą, do spraw Polityki Senioralnej.

MF
MARIAN FERENC wiceprzewodniczący Rady

Prezes Zarządu i fundator Fundacji Aktywny Senior /FAS/. Fundator Fundacji Teraz Życie. Absolwent MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.


Kierownik projektów „@ktywny Senior”, „Profesjonalny Senior Wolontariusz w Organizacji Pozarządowej” (FIO), „Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza” (ASOS)  międzynarodowy projekt „Co-housing for Elders’ Reactivation” (Grundtvig),  „Wzrost kompetencji – Motorem zmiany” (Erasmus+).


Wieloletni Członek Prezydium Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.

GL
GRAŻYNA LANGE wiceprzewodnicząca Rady

Z wykształcenia inżynier energetyk. 

Od 22 lat pracuje społecznie w Radzie Osiedla Maślice.

Do Wrocławskiej Rady Seniorów została zgłoszona przez Centrum Arbitrażu i Mediacji DOM MEDIACJI we Wrocławiu, ul. Kutrzeby 5. We WRS będzie rozwijała ideę Mediatorów Seniorów – wolontariuszy profesjonalnych.

 Śpiewa w Chórze Maślic CON AMORE  oraz Chórze Melomana przy NFM.

RP
ROBERT PAWLISZKO Sekretarz Rady

Sekretarz Wrocławskiej Rady Seniorów czterech kadencji, odpowiedzialny m.in. za obsługę administracyjną Rady.

Doradza w zakresie usług opiekuńczych i aktywizacji osób starszych.

Pracuje nad Projektem Wrocławskiej Strategii Senioralnej oraz w Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Opieki Senioralnej.

Od 10 lat szef Wrocławskiego Centrum Seniora.

 

EG
ELŻBIETA GORGOŃ

Długoletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, starszy specjalista pracy socjalnej specjalizacji II stopnia od uzależnień, alkoholu i narkotyków.

Tłumacz języka migowego.

Udziela porad z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącej ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności życiowej, a także wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych.

JN
JOLANTA NIEZGODZKA

Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Klub Radnych Nowoczesna.

Pracuje w komisjach: Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa, Skarg, Wniosków i Petycji.

RT
ROBERT PIEŃKOWSKI

Nauczyciel historii, społecznik, związkowiec i samorządowiec.

W latach 80-tych zaangażowany w działalność niepodległościową. Dziś jego priorytetem jest w szczególności wspieranie rodzin wielodzietnych i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem kombatantów.


Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, medalem Zasłużony dla Wrocławia oraz Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami.


Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Jego pasją są książki, wśród których szczególne miejsce zajmuje tematyka numizmatyczna, z zakresu której jest ekspertem i biegłym sądowym.

DC
DANUTA CZARNECKA

Z wykształcenia dietetyk, obecnie przebywa na emeryturze.

Od kilkunastu lat pełni funkcję ławnika sądowego.


Pracując w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wrocław-Fabryczna zajmuje się sprawami seniorów, a w szczególności zagadnieniami związanymi z aktywizacją ich życia społecznego.

W Radzie odpowiada za współpracę z MOPS-em w zakresie wszelkiej pomocy seniorom i ich rodzinom.
Partycypuje w projekcie: "Senior świadomy swych praw i obowiązków".

JJP
JACEK JERZY POPECKI

Zaangażowany jest społecznie jako wolontariusz w działalność statutową Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Porozumienie Wschód-Zachód. ”


Uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia związanych z prowadzeniem Domu Przyjaźni Narodów we Wrocławiu, Szkołą Języka i Kultury Polskiej „Polonus” i programu im. Królowej Jadwigi „Kultura i Historia Polski”.


Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla oraz radnego Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec we Wrocławiu. Jest prezesem Wrocławskiego Klubu Kolarskiego i działaczem Polskiego i Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.

AZ
ADAM A. ZYCH

Jest profesorem zwyczajnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Z wykształcenia psycholog i pedagog, a z zamiłowania poeta i tłumacz. Zajmuje się m.in. psychologią religii, gerontologią społeczną oraz pedagogiką starzenia się i starości.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wyróżniony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie działania w zakresie upowszechniania wiedzy na temat starzenia się społeczeństwa polskiego.

Otrzymał też honorowy tytuł „Przyjaciel Seniora” .

Jest pomysłodawcą i redaktorem naukowym pięciotomowej Encyklopedii Starości, Starzenia się i Niepełnosprawności.

JA
JOLANTA ADAMEK

 Zastępca przewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.


Członek komisji Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.


Interesuje się przyrodą. Lubi piesze wędrówki i jazdę na rowerze. Ekologia i zdrowy tryb życia nie jest jej obojętny.

GS
ELŻBIETA ANNA SAREK

Działalność społeczną rozpoczęła będąc już na emeryturze(2006), najpierw w ruchach kobiecych (PK, SDKK), a następnie będąc współzałożycielką Stowarzyszenia „Pomysł  na Życie”.

Jest wieloletnią słuchaczką i edukatorką na UTW przy Uniwersytecie Wrocławskim,  realizując  się  w działaniach woluntarystycznych na rzecz seniorów. Brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dla seniorów, zarówno w charakterze uczestniczki jak i  edukatorki. 

MW
MICHALINA WITCZAK

Emerytowana nauczycielka, społeczniczka działająca na rzecz integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej Seniorów.

Angażuje się w inicjatywy aktywizujące społecznie, kulturalnie i intelektualnie wrocławian 60+.

Prowadzi działalność poprawiającą sytuację materialną seniorów, w tym pracuje nad rozwiązaniami poprawiającymi komfort życia starszych ludzi.